Úradná tabuľa

Pozvánka na mimoriadne OZ

Pozvánka na mimoriadne OZ 27 05 2024

O z n á m e n i e o začatí konania o dodatočnom povolení a kolaudácii stavby a nariadenie ústneho pojednávania a...

Oznámenie o začatí PS Pavol Brachňák Epsonstavebnyurad_20240513_142934

Upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu verejnou vyhláškou.

Upovedomenie o predložení odvolania odvolaciemu orgánu verejnou vyhláškou

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia

VV - Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od miestneho šetrenia

Oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie...

Verejná vyhláška – Stavebné povolenie

DPS+K+SP Situácia rozvodupdf

Zverejnenie adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Európskeho parlamentu

zverejnenie adresy na doručovanie žiadosti o vydanie hlasovacích preukazov

ROZSAH HODNOTENIA -STRATEGICKÝ DOKUMENT ÚP ZÁKAMENNÉ

Územný plán obce Zákamenné - Rozsah hodnotenia strategického dokumentu

Oznámenie verejnou vyhláškou o odvolaní

Oznámenie verejnou vyhláškou o odvolaní Odvolanie účastníčky konania

Oznam o delegovaní členov do komisií volieb EP

zverejnenie adresy európsky parlament

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

Oznámenie o začatí konania o výrube drevín

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

POZVÁNKA NA OZ 14.3.2024

Pozvánka na OZ 14 03 2024

URBARIÁT – Pozvánka na valné zhromaždenie členov 5.5.2024

Pozvánka Valné zhromaždenie 5.5.2024

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný fin. príspevok – URBARIÁT

Rozhodnutie o schválení žiadosti o nenávratný finančný príspevok

Dôležité linky

Užitočné linky