Územný plán

 

  • Územný plán Oravská Lesná  ( pdf )
  • Výkres širších vzťahov ( pdf )
  • Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia ( pdf )
  • Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia ( pdf )
  • Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia ( pdf )
  • Výkres riešenia verejného technického vybavenia – energetika a telekomunikácie ( pdf )
  • Výkres riešenia verejného technického vybavenia – voda ( pdf )
  • Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov úses ( pdf )
  • Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde a lesných pozemkoch ( pdf )

Územný plán obce – zmeny a doplnky č. 1

 Uzemný plán obce Oravská Lesná – zmeny a doplnky č. 2