Občianské združenia a spoločenstvá

 

PARAČ

Občianske združenie Parač pôsobí v Oravskej Lesnej od roku…… Podieľa sa na organizovaní rôznych spoločensko-kúltúrno-športových aktivitách v obci. Ako sú napr.: lyžiarsko-turistický prechod „Erdútsky horizont“, pešie túry, cyklo-túry a podobne.

 

Poľovnícke združenie KOHÚTIK

Poľovnícke združenie „Kohútik“ Oravská Lesná (ďalej PZ) bolo založené v roku 1993 rozhodnutím Lesného úradu v Dolnom Kubíne, vzniklo po rozpade pôvodného  poľovníckeho združenia Beskyd – Kovaľov, ktoré siahalo od Oravskej Lesnej až po  Zákamenné a ďalej po hranicu  s Poľskou republikou. Poľovnícke združenie „Kohútik“ Oravská Lesná malo pri vzniku a 29 členov a toto poľovnícke združenie malo výmeru 2577 ha.  Na založení tohto poľovníckeho  združenia  má najväčšie zásluhy hlavne zosnulý Ján Podstavek st., ktorému vo veľkej miere pri založení združenia pomáhali Ing. Jozef Krivulčík a zosnulý Štefan Hládek.  Dlhoročným predsedom združenia po jeho vzniku bol neb. Štefan Hládek, podpredsedom Ing. Jozef Krivulčík, poľovným hospodárom neb. Ján Podstavek st., tajomníkom združenia bola Margita Vrábľova a finančným hospodárom bol Anton Horváth. Tieto horeuvedené osoby tvorili výbor PZ a predsedom dozornej rady PZ bol  Ján Kojda. Ďalšími členmi poľovníckeho združenia pri jeho vzniku v roku 1993 boli Martin Bachňák, Briš Benedikt, Dulovec František, Jozef Florek, Karol Grofčík, Ing. Emil Hládek, Milan Kolenčík, Pavol Kvak, Jozef Kvak st., Jozef Kvak ml., Ondrej Majdiš, Ľubomír Murín, Mojmír Murín, Ján Olbert, Vladimír Podsklan, Ján Podstavek ml., Milan Srogoň, Albín Strempek, Pavol Sumega, František Sumega, Mária Suroviaková, Albín Tisoň, Ján Vrábeľ, Margita Vrábľová, Dominik Vrábeľ.

 

kohutik-1

 

Poľovnícke združenie „Kohútik“ Oravská Lesná má v súčasnosti (v roku 2021) 35 členov Najvyšším orgánom PZ je členská schôdza,  ktorá  rozhoduje o všetkých dôležitých otázkach PZ. Výkonným orgánom  poľovníckeho združenie je výbor PZ, ktorý spravuje záležitosti PZ, ako aj zabezpečuje plnenie uznesení členských schôdzí a rozhoduje vo všetkých záležitostiach, ktoré nie  sú výslovne vyhradené inému orgánu PZ.  Výbor PZ sa v súčasnosti skladá z piatich členov – z predsedu Ing. Petra Kvaka, poľovného hospodára  Jána Olberta,  finančného hospodára Antona Horvátha, tajomníka Milana Vrábľa  a člena výboru Jozefa Mateáša.  Kontrolným  orgánom poľovníckeho združenia je taktiež dozorná rada,  ktorej predsedom je Ján Kojda.  Ďalšími členmi nášho poľovníckeho združenia v súčasnosti sú  Emil Briš, Tomáš Briš, František Brňák,  Anton Dendis, František Dulovec, Peter Dulovec, Tomáš Dulovec, Jozef Grofčík, Karol Grofčík, Ing. Emil Hládek, Ondrej Hládek, Pavol Holubčík, Jozef Kvak, Katarína Kvaková,  Mgr. Pavol Kvak,  Martin Lajda, pán  farár Miloslav Marušiak,  Ľubomír Murín, Milan Noga, MVDr. Katarína Oberhauserová,  Vladimír Podsklan,  Filip  Podstavek, Ján Podstavek, Milan Srogoň st., Milan Srogoň ml., Ján Škamor, Jozef Turoň, Augustín Zlatoš st., Augostín Zlatoš ml.. Čestnými členmi PZ sú  Ing. Jozef Krivulčík, Margita Vrábľová a Mojmír Murín.

 

kohutik

 

V súčasnosti Poľovnícke združenie „Kohútik“ Oravská Lesná má výmeru 2162,64 ha. Pokles výmery poľovných pozemkov, oproti pôvodnej pri jeho vzniku v roku 1993, bol zapríčinený výstavbou rodinných domov na okrajových častiach obce, ale hlavne výstavbou chát v rôznych častiach poľovného revíru, čím došlo k úbytku výmery poľovného revíru. Z celkovej výmery poľovných pozemkov 2162,64 ha tvorí lesný pôdny fond 592,04 ha a poľnohospodársky pôdny fond 1570,60 ha. PZ Oravská Lesná v rámci poľovníckych činností na území našej obce pôsobí hlavne na pozemkoch, ktoré sú v súkromnom vlastníctve, tiež v nájme poľnohospodárskeho družstva, ako aj na pozemkoch, ktorých vlastníkom sú Lesy SR a Urbariát Oravská Lesná. Náplňou činnosti poľovníckeho združenia je hlavne celoročná povinnosť členov poľovníckeho združenia venovať sa starostlivosti o zver, ochrane zveri a ochrane životného prostredia, ako aj náplňou činnosti poľovníckeho združenia je zabezpečenie plánovitého chovu, ochrany a lovu zveri v poľovnom revíre. Členovia PZ sa starajú aj o udržiavanie normovaných stavov zveri, o zlepšovanie starostlivosti o jej zdravotný stav a ochranu genofondu jednotlivých druhov zveri. Poľovnícke združenie tiež robí opatrenia na obmedzenie škôd spôsobených zverou na poľnohospodárskych a lesných pozemkoch, ako aj sa poľovnícke združenie tiež snaží propagovať poľovníctvo a ochranu prírody medzi verejnosťou, čím tiež poľovnícke združenie prispieva k osvete a zveľaďovaniu poľovníctva.

 

kohuti-zastava

 

kohuti-zastava-1

 

Urbariát

 

V roku 1886 dalo Uhorsko obci Erdútka právo na založenie urbárského spoločenstva a darovalo spoločenstvu les o rozlohe 178 jutár a 600 siah, na ktorej spoločne hospodárili občania vtedajšej Erdútky. V roku 1961 rozhodnutím ONV Námestovo boli lesné pozemky urbariátu odobrané a prevedené na Štátne lesy Žilina – závod Zákamenné.
Znovunadobudnutie vlastníctva k týmto pozemkom sa podarilo až v roku 1991,po zdĺhavých vybavovaniach zanietených občanov obce.
Až 2.12.1991 bolo zaregistrované Združenie bývalých urbarialistov obce Oravská Lesná. Na jeho čele vtedy stál p. Anton Chromek.
Združenie takto fungovalo až do 30.6.2014,kedy na základe zákona č.97/2013 muselo prejsť zo spoločenstva bez právnej subjektivity na spoločenstvo s právnou subjektivitou. Novú registráciu sa podarilo ukončiť a spoločenstvo zaregistrovať až k 1.4.2015.
Nový názov je Urbariát pozemkové spoločenstvo Oravská Lesná. Predsedom spoločenstva je v súčasnosti p. Jozef Brňák.
Spoločenstvo obhospodaruje cca 103 ha lesa.
Všetky informácie o spoločenstve si občania môžu prečítať na stránke:

Kontakt:
Web : urbar-oravska-lesna.webnode.sk
Tel. číslo : 0915 832395

 

ERKO

ERKO

 

V roku 2015 to bolo už 20 rokov, ako sa mladí ľudia z našej obce rozhodli, že chcú venovať svoj voľný čas deťom a spolu s nimi spoznávať milosti, múdrosti a dary, ktoré nám ponúka Božie kráľovstvo. K ERKU, Hnutiu
kresťanských spoločenstiev detí, sa pripojili na konci roku 1994 práve koledovaním Dobrá novina. Touto akciou odštartovali aktivity uskutočňované na pravidelných „stretkách“ pre jednotlivé vekové kategórie detí,
rôznych kultúrnych, športových či hravých popoludniach a táboroch. Na prvých táboroch lesnianske deti bližšie spoznávali Oravu a postupne sa dostali aj do odľahlejších krajov. Najviac detí sa zúčastnilo na tábore práve v roku 1999, kedy spoločne v celkovom počte 103 detí spolu s animátormi putovali do Štiavniku.Za celé toto krásne obdobie sa v ERKU vystriedalo približne 114 animátorov, za ktorých sa odvážime povedať, že táto „práca“ každého svojím spôsobom odmenila, či už len milým detským úsmevom, objatím a množstvom nových priateľstiev a skúseností. Momentálne sa v počte dvadsiatich animátorov snažíme stále prinášať a vytvárať deťom pekné chvíle.