DHZ Oravská Lesná

 

DHZ

 

Písal sa rok 1933, keď vo vtedajšej Erdútke, ktorá v tom čase patrila do obvodného notárskeho úradu v Zákamennom, vznikol Dobrovoľný hasičský zbor(DHZ). Cieľom a účelom DHZ bolo chrániť život, zdravie i majetok občanov pri požiaroch a povodniach. Prvým veliteľom DHZ bol Jozef Mihaliak a Jozef Karol Noga. V roku 1938 sa obec rozhodla zrušiť hasičský spolok, ktorý augmentin para que sirve na rozsiahlosť obce mal byť málo pohotový. Technický inventár v období trvania vojny bol takmer zničený. Po oslobodení v roku 1945 prácu hasičov podchytil Štefan Sumega a Pavol Kvak. Vtedy však boli ťažšie časy, nakoľko v obci boli zlé cesty, provizórne mosty, nebola elektrina a najmä nebol dostatočný vodný zdroj na používanie hasičskej techniky. V celej obci boli len štyri studne. Riadne obnovený DHZ bol až v roku 1948 na čele s predsedom Jozefom Strempekom. Od roku 1950 nosili členovia rovnošatu. V roku 1952 sa stal veliteľom Justín Murín a spolok sa premenoval na Miestnu jednotu Československého zväzu hasičstva a v šesťdesiatych rokoch na Miestnu jednotu požiarnej ochrany. Požiarny plán obce, v ktorom boli zachytené všetky vodné zdroje, potôčiky a studne, pre Oravskú Lesnú vypracoval Gustáv Majcher. Keď v roku 1953 sneh zasypal cestu autobusového spojenia Oravská Lesná – Trstená, požiarnici boli prví, ktorí si vysúkali rukávy a odpratali kilometre snehu. V obci sa zriadilo 16 komisií na čele s požiarnikmi, ktoré v rámci bezpečnosti vykonávali prehliadky domov a usadlostí, či sú dodržiavané protipožiarne opatrenia. V roku 1954 obyvatelia obce vytvorili veľkolepý plán budovania vodných nádrží, ktorých tu za 20rokov vzniklo 10. Na Pribišskej sa vybudovala jedna, na Bučine dve, na Jasenovskej jedna, na Lehotskej dve, na Kubínskej dve a na Demänovej a v Tanečníku po jednej.
V tom istom roku sa tiež začala budovať požiarna zbrojnica. V roku 1958 sa stal veliteľom zboru Kristián Krivulčík, predsedom Justín Murín, neskôr bol predsedom Anton Srogončík, tajomníkom Jozef Vrábeľ. Od roku1966 bol predsedom Jaroslav Srogoň, tajomníkom Emil Chudoba a veliteľom Ladislav Murín. V roku 1980 bolo vyškolených desať členov Zväzu požiarnej ochrany a získali odznak “Vzorný požiarnik III.stupňa“. Každoročne sa zúčastňuje družstvo mužov na obvodnej súťaži. V roku 1982 sa v Lesnej konala obvodná súťaž zmiešaných družstiev z mužov a žien. Od roku 2004 bol predsedom DHZ František Tisoň a veliteľom Slavomír Poleč. Od roku 2011 je predsedom zboru Rudolf Brisuda. DHZ je v súčasnosti dobre materiálne a technicky zaopatrený. Popri svojej práci pri zásahoch, pri hasičskej a povodňovej pohotovosti sa pravidelne zúčastňuje na súťažiach. Doposiaľ v kategóriách muži, žiaci, od roku 2013 pribudlo aj oficiálne družstvo žien.
Po skúsenostiach pri povodňovej pohotovosti DHZv roku 2012, obec zakúpila novšie a výkonnejšie čerpadlá. Jedno pre spomínané čerpanie pri prípadných povodniach a taktiež čerpadlo určené k haseniu požiarov. Poďakovanie patrí všetkým požiarnikom za ich naozaj obetavú prácu a snahu pomáhať svojim spoluobčanom a to dobrovoľne, ako to už nesie názov organizácie. Prajme si, aby ich práca spočívala najmä v tej protipožiarnej prevencii, rôznych vičeniach a súťažiach či pomoci pri rôznych kultúrnych podujatiach a aby sme ich čo najmenej potrebovali pri tých ozajstných výjazdoch, pri ktorých často riskujú aj vlastné životy.