Oznámenie o strategickom dokumente

Obstarávateľ, Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Okresný úrad Žilina, odbor starostlivosti o životné prostredie, doručil Okresnému úradu Žilina, odboru starostlivosti o životné prostredie, podľa § 5 zákona č.24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj“, ktoré vám podľa § 6 ods.2 zákona ako dotknutej obci zasielame.

Návrh strategického dokumentu svojimi parametrami je podľa § 4 ods. 1 predmetom povinného hodnotenia. Okresný úrad Žilina Vás vyzýva, aby ste podľa § 6 ods. 5 zákona, ako dotknutá obec informovali do 3 dní od doručenia tohto oznámenia o tomto oznámení verejnosť spôsobom v mieste obvyklým a zároveň verejnosti oznámili, kedy a kde je možné do oznámenia nahliadnuť, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie.

Oznámenie musí byť verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené.

Oznámenie o strategickom dokumente „Program na zlepšenie kvality ovzdušia pre zónu Žilinský kraj“ je zverejnené aj na internetovej stránke

http://www.enviroportal.sk/eia/detail/program-na-zlepsenie-kvality-ovzdusia-pre-zonu-zilinsky-kraj

Oznámenie o strategickom dokumente

 

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img