Výzva na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Výstavba detského ihriska“

Výzva na predkladanie ponúk (1)

Príloha č.1 Technická špecifikácia Oravská Lesná

Príloha č.2 výkaz výmer

Príloha č.3 Zmluva o dielo Oravská Lesná

Príloha č.4 Návrh kritérií Oravská Lesná