Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania – ČOV a KANALIZÁCIA ORAVSKÁ LESNÁ

ČOV a KANALIZÁCIA (pdf)