Komplexná ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva priamo v PL-SK pohraničí

 

 

 

 

Obec Oravská Lesná, Powiat Zywiecki a Obec Zákamenné realizujú projekt s názvom:
Komplexná ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva priamo v PL-SK pohraničí“, ktorý bol schválený na realizáciu v rámci výzvy na predkladanie projektových v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko.

Prioritná os č. 1:
„Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia“.
Vedúci partner: Obec Oravská Lesná
Partner projektu 1: Powiat Zywiecki
Partner projektu 2: Obec Zákamenné
Kód projektu: PLSK.01.01.00-SK-0155/17
Obdobie realizácie: 1.11.2019 – 31.10.2021

Stručný popis projektu:
Identifikovanými problémami pohraničia sú nízka úroveň zachovávania kultúrneho dedičstva, jeho nedostatočná propagácia, nízka úroveň atraktivity regiónu z pohľadu príležitostí pre jeho spoznanie, trávenia voľného času spoznávaním dedičstva, integrácia pohraničného regiónu do jedného celku. Súčasne je málo prezentované prírodné dedičstvo. Všetky uvedené problémy chce projekt riešiť. U partnerov sa vytvorí zázemie pre zachovávanie kultúrneho a prírodného dedičstva. Zmodernizujú sa úseky medzinárodnej cyklotrasy v Poľsku i na Slovensku (vytvoria sa samostatné cyklochodníky v rámci medzinárodného koridoru), vytvorí sa expozícia prírodného a kultúrneho dedičstva, dôjde k renovácii historickej kultúrnej pamiatky (Kalvária Zákamenné), vybudujeme informačnú kanceláriu na poskytovanie informácií o prírodné a kultúrne dedičstva v PL-SK regióne, vybudujeme parkovisko pri cezhraničnej cyklotrase, vytvoríme web stránku o cezhraničných trasách u partnerov osadíme informačné tabule o prírodnom a kultúrnom dedičstve, na ktorých sa budú tiež nachádzať QR kódy použiteľné pre mobilné komunikačné zariadenia (tablety, smartfony..).
Projekt rieši komplexne identifikované problémy pohraničia, v oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva i s využitím moderných technológií.
Zavedieme systém spoločných podujatí na zachovanie spoločného kultúrneho i prírodného dedičstva.

Na ochranu prírodného dedičstva osadíme informačné tabule prezentujúce prírodný potenciál regiónu, jeho faunu, flóru dokonca s využitím moderných IKT technológií, vytvoríme nový E-nástroj, ktorý popíše cezhraničné turistické trasy v regióne, jeho kultúrne a prírodné bohatstvo, pomôže tak v prezentácii dedičstva modernými technológiami uvedenými aktivitami zatraktívnime región našich obcí, čo tu pritiahne množstvo turistov, pre ktorých tak rozšírime ponuku možností využitia trás, na ktorých môžu spoznať kultúrne a prírodné dedičstvo spoločného územia.

Hlavný cieľ projektu:
Komplexnými aktivitami projektu ochraňovať, propagovať a rozvíjať prírodné a kultúrne dedičstvo nášho PL-SK regiónu

Špecifický cieľ projektu:
Zvýšenie využívania prírodného a kultúrneho dedičstva partnerov
Výška schválených výdavkov projektu celkovo: 1 675 566,01 Eur.
Spolufinancovanie z ERDF: 1 424 231,08 Eur
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu: 65 798,76 Eur