Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK

 

 

 

 

Obec Oravská Lesná, Powiat Zywiecki a Obec Zákamenné realyzuja projekt pod tytulem:
„Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK“, który został zatwierdzony do realizacji w ramach naboru do składania wniosków w ramach programu współpracy transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja.

Oś priorytetowa nr. 1:
„Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza“.
Partner wiodący: Obec Oravská Lesná
Partner projektu 1: Powiat Zywiecki
Partner projektu 2: Obec Zákamenné
Kod projektu: PLSK.01.01.00-SK-0155/17
Okres realizacji: 1.11.2019 – 31.10.2021

Krótki opis projektu:
Pilnymi problemami pogranicza jest: niski poziom ochrony dziedzictwa kult., jego niewystarczająca promocja, słaba atrakcyjność pod względem możliwości do poznawania, spędzania czasu wolnego odkrywania dziedzictwa, integracji regionu przygranicznego do jednej całości. Jest słabo prezentowane dziedzictwo przyrodnicze. Wszystkie wymienione problemy chce rozwiązać projekt. Partnerzy wytworzą zaplecze dla zachowania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Zostaną zmodernizowane odcinki tras rowerowych w Polsce i na Słowacji (wytworzą samodzielne ścieżki rowerowe w ramach międzynarodowego korytarza), utworzy się wystawa dziedzictwa przyr. i kult., zostanie odnowiony historyczny zabytek kult.(Kalwaria Zákamenné), wybudujemy Biuro Informacji mTurystcznej do informowania o dziedzictwie kult.i przyr. w regionie PL-SK, zbudujemy parking na transgranicznej trasie rowerowej, stworzymy stronę internetową o trasach transgranicznych u naszych partnerów, osadzimy tablice informacyjne o dziedzictwie kult.i przyr. z kodami QR dla urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).
Projekt wykorzystując nowoczesne technologie rozwiązuje całościowo problemy pogranicza, w zakresie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.
Wprowadzimy system wspólnych imprez dla zachowania wspólnego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.

Dla ochrony dziedzictwa przyr. osadzimy tablice informacyjne prezentujące potencjał przyrodniczy regionu, faunę i florę, stosując nowoczesne technologie ICT, wytworzymy nowe e-narzędzie, które opisze transgraniczne szlaki turystyczne w regionie, jego bogactwo przyr.i kult., pomoże to w prezentacji dziedzictwa poprzez nowoczesne technologie. Wymienione działania uatrakcyjnią region naszych gmin, co przyciągnie wielu turystów, dla których poszerzymy tak naszą ofertę. możliwość wykorzystania tras, na których można zapoznać się z dziedzictwem kulturowym i
przyrodniczym obszaru.

Glówny cel projektu:
Poprzez całościowe działania projektu chronić, promować i rozwijać dziedzictwo przyr. i kult. naszego PL-SK regionu

Cele szczegółowe projektu:
Zwiększenie wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego partnerów.
Calkowity koszt projektu: 1 675 566,01 Eur.
Dofinansowanie z ERDF: 1 424 231,08 Eur
Dofinansowanie z budżetu państwa: 65 798,76 Eu