Hlásenie v miestnom rozhlase dňa 07. 04. 2021

1.

Zelená lekáreň v našej obci oznamuje, že od utoroka 06. 04. 2021 bude otvorená od 07:00 hod. do 15:00 hod.

prestávka bude v čase od 11:30 hod. do 12:00 hod.

2.

 

Upozorňujeme občanov, že na úradnej tabuli na stránke obce alebo na úradnej tabuli na budove obecného úradu je vyvesená Dočasná úradná tabuľa Okresného úradu Námestovo: https://oravskalesna.sk/wp-content/uploads/2021/03/V%C3%BDzva-na-zabezpe%C4%8Denie-odborn%C3%A9ho-hospod%C3%A1renia-v-lesoch-a-podanie-n%C3%A1vrhu-na-z%C3%A1pis-do-evidencie-lesn%C3%BDch-pozemkov.pdf

v ktorej sú uvedené lesné pozemky nachádzajúce sa v katastrálnom území Oravská Lesná na Lesnom celku Paráč

Okresný úrad Námestovo, PLO v súlade s § 51d ods. 2 zákona o lesoch vyzýva vlastníkov lesných pozemkov, obhospodarovateľov lesa podľa § 4a ods. 1 písm. c) zákona o lesoch, aby v lehote do 60 dní odo dňa doručenia tejto výzvy zaslali orgánu štátnej správy lesného hospodárstva (na Okresný úrad Námestovo, PLO) oznámenie o zabezpečení odborného lesného hospodárenia v lesoch a podali návrh na zápis do evidencie lesných pozemkov podľa § 4a ods. 3 písm. a) zákona o lesoch.

Ak vlastník lesného pozemku nezašle  oznámenie o zabezpečení odborného lesného hospodárenia v lesoch a nepodá návrh na zápis do evidencie lesných pozemkov „orgán štátnej správy lesného hospodárstva“ rozhodne o osobitnom obhospodarovaní lesa

V prípade záujmu sa môžete informovať aj u p. Brňáka na tel. č. 0915 832 395

Podobné články

Smútočné oznámenie

Smútočné oznámenie

Zber elektroodpadu 17.4.2024

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img