Úradná tabuľa

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Helena Janíčková

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (pdf)

Oznámenie o uložení zásielky – Ondrej CHROMEK

Ondrej Chromek - dôvera (pdf)

Oznámenie o uložení zásielky – Marián DENDIS

Marián Dendis - dôvera (pdf)

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 08. 09. 2017

Pozvánka na OZ 08 09 2017 (pdf)  

Voľby do orgánov samosprávnych krajov konaných 04. 11. 2017 – oznámenie elektronickej adresy

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie na voľby do orgánov samosprávnych krajov konaných 04. 11. 2017 v obci Oravská Lesná:                                          starosta@oravskalesna.sk      

Oznámenie o uložení zásielky – Ján Olbert

oznámenie o uložení zásielky - Ján Olbert

OÚ Námestovo- Oznámenie o začatí konania o priznaní postavenia účastníkov konania a nariadenie ústneho pojednávania ORAVSKÁ LESNÁ ČOV A KANALIZÁCIA

OÚ Námestovo- Oznámenie o začatí konania o priznaní postavenia účastníkov konania a nariadenie ústneho pojednávania ORAVSKÁ LESNÁ ČOV A KANALIZÁCIA

STAVEBNÉ POVOLENIE – Jarmila Poláková – Nadstavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty s.č. 141

Stavebné povolenie -Jarmila Poláková, nadstavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty s.č. 141

Okresný úrad Námestovo – Rozhodnutie Kanalizácia a ČOV Oravská Lesná

rozhodnutie o prerušení - Kanalizácia a ČOV Oravská Lesná

Stavebné povolenie – Mgr. Darina Vrábľová

Stavebné povolenie - Mgr. Darina Vrábľová

Oravská Lesná – Pribišská – zahustenie TS Murín

Pribišská - zahustenie TS Murín (pdf)  

Program rozvoja obce Lomná na roky 2016-2023 – zaslanie oznámenia

Program rozvoja obce Lomná na roky 2016-2023 - zaslanie oznámenia (pdf)  

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo dňa 16. 06. 2017

Pozvánka na OZ 16.06.2017 (pdf)

Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0964 Lesnianska hoľa do národného zoznamu území európskeho významu

Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0964 Lesnianska hoľa do národného zoznamu území európskeho významu prílohy

Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0826 Lomnianska hoľa do národného zoznamu území európskeho významu

mapa Zoznam parciel SKUEV0826 Lomnianska hoľa Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0826 Lomnianska hoľa národného zoznamu území európskeho významu Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0826 Lomnianska hoľa národného zoznamu území európskeho významu (2)

Oznámenie o uložení zásielky – Milan Noga

Milan Noga - uloženie zásielky

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí nového územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania – Optická sieť Oravská Lesná

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí nového územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - Optická sieť Oravská Lesná

Pozemkové spoločenstvo Lesnianská hoľa – Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Lesnianská hoľa

Oznámenie o uložení zásielky – Marián Dendis

Oznámenie o uložení zásielky - Marián Dendis (pdf)

Verejná vyhláška- Rozhodnutie o umiestnení stavby

Verejná vyhláška- Územné rozhodnutie, Rozhodnutie o umiestnení stavby Mgr. Darina Vrábľová

Okresný úrad Námestovo – Upovedomenie o predĺžení odvolania odvolacieho orgánu – ORAVSKÁ LESNÁ ČOV A KANALIZÁCIA

Okresný úrad Námestovo - Upovedomenie o predĺžení odvolania odvolacieho orgánu - ORAVSKÁ LESNÁ ČOV A KANALIZÁCIA

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od miestneho šetrenia – Poláková Jarmila

Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od miestneho šetrenia - Poláková Jarmila

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo dňa 16. 03. 2017

Pozvánka na OZ 16. 03. 2017

Návrh VZN obce Oravská Lesná o poskytnutí príspevku na stravovanie pre dôchodcov

Návrh VZN príspevok na stravovanie pre dôchodcov (pdf)

Pozvánka Urbariátu pozemkového spoločenstva na valné Zhromaždenie vlastníkov spoločného majetku

Pozvánka Urbariátu pozemkového spoločenstva na valné Zhromaždenie vlastníkov spoločného majetku

Oznam pre drobných vlastníkov poľovníckych pozemkov – poľnohospodárskej pôdy zahrnutej do výmeru poľovníckeho revíru Oravská Lesná

Verejná vyhláška - Oznam pre drobných vlastníkov poľovníckych pozemkov - poľnohospodárskej pôdy zahrnutej do výmeru poľovníckeho revíru Oravská Lesná

Dôležité linky

Užitočné linky