Úradná tabuľa

Stavebné povolenie – Rekonštrukcia modernizácia cesty II/520 Lokca – Zákamenné – Oravská Lesná

Stavebné povolenie - Rekonštrukcia a modernizácia cesty Lokca-Zákamenné-Oravská Lesná

Rozhodnutie Okresného úradu Námestovo vo veci vydania povolenia o zmene stavby pred jej dokončením – predĺženie lehoty ukončenia vodnej stavby ORAVSKÁ LESNÁ ČOV a...

Rozhodnutie Okresného úradu Námestovo vo veci vydania povolenia o zmene stavby pred jej dokončením - predĺženie lehoty ukončenia vodnej stavby ORAVSKÁ LESNÁ ČOV a KANALIZÁCIA

Rozhodnutie o prerušení konaní o zmene stavby ČOV a KANALIZÁCIA

Rozhodnutie o prerušení konaní o zmene stavby ČOV A KANALIZÁCIA

Oznámenie o začatí konania o priznaní postavenia účastníkov konania a o upustení od ústneho pojednávania

Oznámenie o začatí konania o priznaní postavenia účastníkov konania a o upustení od ústneho pojednávania

Rozpočet na rok 2017 a výhľad na rok 2018 a 2019

Rozpočet na rok 2017 a výhľad na rok 2018 a 2019 (pdf)

Verejná vyhláška – Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja – Zmena a doplnok č. 1“.

Občania môžu doručiť svoje písomné stanovisko Okresnému úradu Žilina do 15 dní odo dňa zverejnenia. Oznámenie o strategickom dokumente "Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja" je zverejnené aj na internetovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk SK/eia/detail/regionalna-integrovana-uzemna-strategia-zilinskeho-kraja-zmena-doplnok alebo na obecnom úrade

Dôležité linky

Užitočné linky