90. výročie založenia DHZ Oravská Lesná

Ďalšie fotografie

90 rokov od založenia DHZ Oravská Lesná
Významnou udalosťou v obci Oravská Lesná sú oslavy 90. výročia založenia
Dobrovoľného hasičského zboru. Významnou je z toho dôvodu, že už deväťdesiat rokov
obetujú dobrovoľní hasiči svoj voľný čas a nesmierne úsilie pre všeobecné dobro a to je byť
okamžite k dispozícii každému, kto potrebuje pomoc v ľudskom nešťastí, nie len pri zápase
s ohňom. To, že táto história siaha až tak ďaleko svedčí o tom, že si ľudia odjakživa
uvedomujú potrebu spolupatričnosti a nevyhnutnosti pomáhať si navzájom. Je veľmi dobré,
že je tomu tak i dnes. Dôležitou je i skutočnosť, že počas ostatných pár rokov sa rôznorodosť
ich práce výrazne rozširuje. Zasahujú pri spadnutých stromoch, horiacich autách či požiaroch
v susedných katastroch. Príslušníci profesionálnych hasičov majú u našich hasičov
neoceniteľnú oporu, pretože dojazd profesionálov na miesto udalosti je spravidla viac ako 27
minút, čo by častokrát bolo už neskoro. Naši členovia DHZ vedia zakaždým vyraziť zo
stanice už do 10 minút, čo je obdivuhodné. Členovia DHZ pomáhajú i pri organizovaní
rôznych obecných podujatí ako napr. stavanie mája, športový deň obce, odpustová slávnosť
ale aj pri regulácii dopravy pri cyklistickom preteku Kysuce-Orava cez kopec. Počas
veľkonočných sviatkov pomáhajú zabezpečovať stráženie Božieho hrobu v kostole sv. Anny.
Z historických prameňov sa dozvedáme, že Dobrovoľný hasičský zbor v Oravskej
Lesnej vznikol v roku 1933 a patrí medzi najmladšie na Orave. Jeho prvými veliteľmi sa stali
učiteľ Jozef Mihaliak a Jozef Karol Noga. Predsedom zboru bol Ján Svinčák. Zbor mal spolu
tridsať členov a už v tom čase vlastnil jednu ručnú striekačku, hadice, savice a iné hasičské
náradie. V roku 1938 sa ako veliteľ zboru spomína Štefan Belotit.
Dňa 25. júla 1935 si obec schválila požiarno-policajný poriadok. Obec sa zaviazala, že
zabezpečí hasičskému zboru výzbroj, a to dve striekačky so savicami a 60 m dlhými
hadicami, drevené kladivo, šraubové kľúče, dva vozy na vodu, dve stolitrové vedrá, dva 5 – 6
m dlhé rebríky, dva čakany, dva požiarne háky, dve sekery, štvoro železných vidiel a dve
uzavreté lampy. Spravovanie spolku stálo obec nemalé peniaze. Navyše jej rozsiahlosť
neumožňovala hasičom v prípade potreby efektívne zasiahnuť. Domy boli stavané
kopaničiarskym spôsobom. Jeden od druhého stáli v bezpečnej vzdialenosti. Kým prišli hasiči
k požiaru, často nemali už čo hasiť. Postihnutý objekt zhorel do tla, ale požiar sa po domoch
ďalej nešíril. Aj preto sa zástupcovia obce rozhodli v roku 1938 dobrovoľný hasičský spolok
zrušiť.
Hasičský oddiel fungoval cez druhú svetovú vojnu len ako hasičská služba v rámci
civilnej protileteckej ochrany. Mal okolo päťdesiat členov. Počas povstania bol hasičský
arzenál značne poškodený. Obec mala problém tiež so vzorovými studňami. Dobrovoľný
hasičský zbor bol v roku 1938 zrušený.
Jeho opätovná obnova prišla na pretras v lete 1948. Po prechode frontu bola hasičská
technika v dezolátnom stave. Takýto stav trval do roku 1948, kedy poverilo vedenie obce
Františka Nogu opätovne zorganizovať DHZ. Nové stanovy zboru boli schválené 25. júla
1948. Na zakúpenie a opravu hasičskej techniky sa vyčlenila z obecného rozpočtu suma 20
tisíc KČS. Prvým predsedom spolku sa stal Jozef Strempek. Úlohu tajomníka zastával Jozef
Šidlo. Nová hasičská striekačka sa zakúpila začiatkom 50. rokov. V tom období začali nosiť
členovia spolku rovnošatu. V júni 1952 sa Dobrovoľný hasičský spolok v Oravskej Lesnej
premenoval na Miestnu jednotu Československého zväzu hasičstva a koncom 50. rokov na
Miestnu jednotu požiarnej ochrany.

Dôležitým medzníkom pre hasičov bol rok 1958, kedy bola dokončená požiarna
zbrojnica v centre obce. Po dokončení sa celé horné poschodie využívalo na kultúrne účely.
Začiatkom 90. rokov sa budova prerobila na Domov sociálnych služieb pre seniorov. Požiarna
zbrojnica na liste vlastníctva akoby zanikla. Túto chybu sa podarilo napraviť na základe
urgencie a argumentov starostu obce Mareka Majdiša v roku 2015. Vtedy sa situácia opäť
vyriešila a požiarna zbrojnica je dnes právom opäť na liste vlastníctva obce. Vďaka tejto
skutočnosti prešla v roku 2018 kompletnou rekonštrukciou.
V roku 1967 sa požiar a požiarny poplach sa vyhlasoval prostredníctvom miestneho
rozhlasu platňou „horí“. Požiarnu sirénu mala tiež novovybudovaná prevádzka Tesly.
Požiarna technika pozostávala v tomto období z troch kusov motorových striekačiek typu PPS
8 a jednej typu PPS 12. Všetky boli umiestnené v priestoroch požiarnej zbrojnice. Okrem nich
mali dobrovoľní hasiči k dispozícii ľahký terénny nákladný automobil Tatru 805, ktorá bola
pre opotrebovanosť vyradená z prevádzky v roku 1980. V roku 1975 bola zakúpená prvá
cisternová striekačka Praga V3S a v roku 1980 zbor získal cisternovú automobilovú
striekačku (CAS – 32) značky TATRA 148. Toto vozidlo prešlo v roku 2017 kompletnou
generálnou opravou. V osemdesiatych rokoch bol predsedom spolku Emil Chudoba a jeho
veliteľom bol Ladislav Murín. Hasiči sa pravidelne zúčastňovali na okresných súťažiach. Pri
základnej škole začal pracovať krúžok mladých požiarnikov, ktorý viedol Marián Murín. Jeho
členovia sa zúčastňovali súťaže Plameň. V roku 1989 sa hasičský spolok nazýval Dobrovoľný
požiarny zbor. Mal 88 členov, z čoho bolo deväť žien. V roku 2004 sa predsedom DHZ stal
František Tisoň a veliteľom Slavomír Poleč.
Súčasným predsedom zboru je od roku 2011 Rudolf Brisuda. Zbor má v súčasnej
dobe 38 členov z toho 6 žien. DHZ je v súčasnosti dobre materiálne a technicky vybavený.
V roku 2012 bola zakúpená nová hasičská striekačka, čerpadlo a uniformy. Základnou úlohou
členov je chrániť majetok ľudí pri požiaroch a povodniach. Okrem toho sa pravidelne
zúčastňujú hasičských súťaží, ktoré organizuje Územná organizácia DPO v Dolnom Kubíne.
Súťaže mladých hasičov Plameň sa zúčastňujú každoročne žiaci z krúžku mladých
požiarnikov a dospelí. V roku 2013 sa k mužom a žiakom oficiálne pripojilo družstvo žien.
V roku 2015 získalo nový protipovodňový vozík, 2017 kompletný repas Tatry 148 CAS-32,
v roku 2018 bola budova hasičskej zbrojnice komplexne zrekonštruovaná. Vo februári 2020
dostalo združenie nové hasičské vozidlo značky IVECO Daily a vďaka aktivite a obete členov
DHZ bola postavená nová garáž pri budove ZŠ a MŠ v centre obce. Významnou udalosťou
pre DHZ sú oslavy sviatku sv. Floriána 4.mája a kladenie venca padlým hrdinom pri pomníku
padlých. Spolok aktívne udržiava družobné vzťahy s OSP Soblówka v Poľsku. Aj napriek
rôznym aktivitám a činnostiam, hlavným cieľom spolku je výchova mladých hasičov a pomoc
blížnemu. „Bohu na slávu, blížnemu na pomoc.“
Týmto by som chcel ako starosta obce úprimne poďakovať každému členovi DHZ, tak
súčasnému ako aj tým, ktorí nimi v minulosti boli. Osobitne ďakujem dlhoročným členom
a aktívnemu jadru, ktoré dodáva celému zboru akcieschopnosť a zaručuje, že sa na našich
chlapov a dievčatá môžeme vždy spoľahnúť. Prajem im, aby im ich nadšenie a ochota
pomáhať vydržala aj u ďalších generácií. Ďakujeme!

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img