Výška poplatkov za rok 2020

V tomto roku sa mení výška poplatkov za komunálny odpad a daní z nehnuteľnosti

Neustále narastajúce poplatky za uskladnenie komunálneho odpadu (KO) na skládkach, pokuta vo výške cca 12,- eur za každú vyvezenú tonu odpadu na skládku od štátu, boli dôvodom prehodnotenia výšky miestneho poplatku za KO. Poslanci OZ na decembrovom zasadnutí schvaľovali viaceré úpravy všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnych daniach a poplatkoch za KO. Doposiaľ sme mali a aj máme jedny z najmenších poplatkov za KO z pomedzi obcí Hornej Oravy. Náklady našej obce na zber a vývoz odpadu vrátane separovaného zberu sú na úrovni cca 27,- eur na osobu za rok. Poplatok za KO sa zmenil zo súčasných 14,- € na 16,- € za osobu a kalendárny rok. V zmysle zákona č. 589/2004 Z. z. má povinnosť platiť za komunálny odpad každá osoba, ktorá má v danej obci trvalý pobyt. Obec nemôže túto povinnosť ďalej VZN meniť alebo upravovať na max. počet 6 osôb tak, ako to bolo zaužívané. Úľavu za KO majú v zmysle platného VZN iba študenti, ktorí do 30. marca predložili na OcÚ potvrdenie od poskytovateľa ubytovacieho zariadenia, že v poplatku za ubytovanie je zahrnutý aj poplatok za KO. Výška poplatku pre takého študenta je 10,- €. Poplatok za KO od rekreačných chát sa zvýšil z 28,- € na 30,- € za chatu. To však neplatí pri komerčne využívaných chatách, tu sa zmenila cena zo 75,- € na 85,- € za každú 110 l kuka-nádobu.

Rovnako sa menili poplatky za miestne dane z nehnuteľností. Úľavy na daniach si môžu uplatňovať občania nad 65 rokov, osoby ZŤP alebo osoby v hmotnej núdzi, ktorí sú vlastníkmi pozemku, domu či bytu. Začiatkom mája každá domácnosť dostala rozhodnutie s výmerou poplatkov a daní, kde sú tieto úľavy uvedené. Rovnako je tam uvedené, že uhradiť tieto poplatky treba prostredníctvom účtového prevodu. Splatnosť je v tomto roku predlžená do 30. júna. Ak niekto zo starších občanov nemá bankový účet, môžu mu s prevodom pomôcť deti, príp. vnúčatá. Nie totiž vôbec dôležité číslo účtu, z ktorého platba prišla, dôležité je do platobných údajov uviesť číslo rozhodnutí a prípadne identifikovať platiteľa do správy pre príjemcu platby.

Do 31. januára mal každý občan, ktorý nadobudol vlastníctvo k pozemkom po ROEP povinnosť podať daňové priznanie. Daňová povinnosť nepriznaním nezaniká, je vymáhateľná šesť rokov spätne. Tí, ktorí tak ešte z nejakých dôvodov toto daňové priznanie na OcÚ nepodali, by tak mali učiniť do 30. 06. 2020. Po tomto termíne budú dane vyrubované s penalizáciou vyplývajúcou zo zákona.

Predchádzajúci článokZber plastov 07. 05. 2020
Ďalší článokSväté omše od 06. 05. 2020

Podobné články

Smútočné oznámenie

Smútočné oznámenie

Zber elektroodpadu 17.4.2024

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img