Smernica o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti

Smernica o postupe pri oznamovaní protispoločenskej činnosti (pdf)

Zákon 54/2019

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2019/54/