Schválené VZN

VZN č 1_2021 nájom bytov

VZN č 2_2021 o niektorých o zásadách tvorby a čerpania fondu prevádzky údržby a opráv v nájomných bytových domoch