Rozhodnutie o osobitnom obhospodarovaní lesa v katastrálnom území Oravská Lesná na lesnom celku Paráč – upovedomenie o postúpení odvolania na odvolacie konannie

Upovedomenie o postúpení odvolania na odvolacie konanie

dočasná úradná tabuľa 02.09.2021