Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho šetrenia

Stavebník Magdaléna a Anton Murín – rodinný dom

Oznámenie o začatí konania o dodatočnom povolení stavby VV (pdf)