Oznámenie o pokračovaní kolaudačného konania verejnou vyhláškou a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním – Vodojem

Oznámenie o pokračovaní kolaudačného konania (pdf)