OÚ Námestovo – Zápisnica z pracovného stretnutia konaného dňa 26.04.2019

OÚ Námestovo, pozemkový a lesný odbor (pdf)