Oficiálne stanovisko obce k novinovému pamfletu.

Vážení Oravskolesňania,
v týchto dňoch chcel neznámy páchateľ/lia prostredníctvom novinového pamfletu „Oravská Lesná – INAK“, ktorý bol roznášaný po obci pani Margitou Janigovou, poškodiť dobré meno a povesť niektorých osôb našej obce.

Tento pamflet obsahuje informácie, ktoré sú klamlivé, niektoré vytrhnuté z konceptu a účelovo štylizované tak, aby vyvolali dojem, že súčasný starosta obce, poslanci Obecného zastupiteľstva, kontrolór obce a niektorí iní občania obce konajú nepoctivo, či dokonca zneužívajú svoju právomoc a poškodzujú záujmy obce. Týmto sú občania mätení, polarizuje to našu obec a zbytočne naštrbuje medziľudské vzťahy.

Toto konanie napĺňa skutkovú podstatu niekoľkých trestných činov ako napr. ohováranie „Kto o inom oznámi nepravdivý údaj, ktorý je spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť u spoluobčanov, poškodiť ho v zamestnaní, v podnikaní, narušiť jeho rodinné vzťahy alebo spôsobiť mu inú vážnu ujmu, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ Z tohto dôvodu starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva, kontrolór obce a ďalšie poškodené osoby podali trestné oznámenie, ktoré má odhaliť páchateľa tejto trestnej činnosti.
V nasledujúcom texte chceme ako zástupcovia našej obce objasniť skutočný stav a reálne ozrejmiť informácie uvádzané v pamflete.

1.) Všetky investičné akcie, zmluvy a úvery v obci SCHVAĽUJE VÝHRADNE Obecné zastupiteľstvo, NIE starosta obce. Všetky uznesenia boli riadne prerokované na verejných zasadnutiach obecného zastupiteľstva.

2.) Obec k dnešnému dňu nemá z úverového rámca schváleného poslancami OZ vo výške 370 000€ vyčerpané ANI JEDNO EURO.

3.) Na výstavbu telocvične obec Oravská Lesná NEMÁ ÚVER, ale bezúročne má posunutý termín splatnosti faktúr. Celková zvyšná suma na úhradu vo výške 259 755,60 € je splatná do konca roka 2020. Naplnil sa tak 60 ročný sen našej obce o novej telocvični, ktorá je priamo prepojená so ZŠ a ponúka plnohodnotné prostredie na výučbu telesnej výchovy, či iné mimoškolské aktivity.

4.) Rekonštrukcia chodníka v centre obce zahŕňa okrem iného : zvýšený počet inžinierskych sietí, pretlak dažďovej kanalizácie pod hlavnou cestou, odvodňovacie žľaby a kanalizáciu zo školského dvora, dôležité odvodňovacie žľaby z Brišovky a z Fľajšovej, oporný železobetónový múr, spomaľovacie ostrovčeky s bezbariérovými priechodmi pre chodcov, osvetlenie a v časti pred kostolom dvojnásobnú šírku chodníka. Rovnako chceme upozorniť, že ceny práce a materiálov sa od roku 2013 zvýšili rádovo o 30 %.

5.) Nájomnú zmluvu so spoločnosťou VGinvestičná, s.r.o., zastúpenou Jakubom Viatrom, ktorej predmetom je nájom pozemku pod MŠ, poslanci OZ riadne prerokovali a SCHVÁLILI. Bez tejto nájomnej zmluvy by obec NEZÍSKALA dotáciu na rekonštrukciu MŠ vo výške takmer 1 MILIÓN EUR.

6.) Obec v roku 2015 kúpila za účelom zriadenia nového plnohodnotného zberného dvora s komunálnou technikou pozemok v areáli Poľnohospodárskeho družstva, na ktorom ešte PRED TÝM stála určitá časť budovy drevovýroby. S jej majiteľom bolo pri kúpe pozemku dohodnuté, že dôjde k zámene pozemkov a obec tým získa pozemok pri ceste, výhodný k prevádzke zberného dvora.
7.) Spomínaná suma vo výške 8 333 500€ je DOTÁCIA zo štrukturálnych fondov EÚ na výstavbu kanalizácie (ktorá bude majetkom obce Oravská Lesná a nie súkromnej spoločnosti ako v susedných obciach). Preklenovací úver poslanci OZ schválili na dočasné preplácanie peňazí z eurofondov a to do času, kým nám tieto peniaze zo strany EÚ budú priebežne vyplácané, spravidla sa jedná o 60 dní. Prijatie tohto úveru je podmienka poskytnutia dotácie. Spoluúčasť obce vo výške 5 % (440 000 €) sa bude čerpať vo forme úveru až pri realizácii kanalizácie PODĽA POTREBY A LEN V PRÍPADE, že obec nebude mať vlastné zdroje. Tento úver riadne prerokovali a schválili poslanci OZ, NIE STAROSTA.

8.) Veľkosť telocvične spĺňa všetky podmienky pre potreby žiakov ZŠ. Cena diela bola určená na základe výsledkov verejného obstarávania, do ktorého sa mohol zapojiť každý stavebník. Túto investičnú akciu SCHVÁLILI poslanci OZ. Napríklad v obci Bobrov postavili v tomto čase športovú halu za 1,3 milióna eur. SÚČASŤOU NAŠEJ NOVEJ TELOCVIČNE SÚ AJ DVE VEĽKÉ TRIEDY.

9.) Starosta nezamestnal na obecnom úrade svoju svokru, táto potom ako vyhrala súdny spor o neplatnosť výpovede, ktorú jej dala ako starostka Viera Mazúrová, nastúpila na obecný úrad na základe ROZHODNUTIA SÚDU, ktoré musí rešpektovať aj starosta. Náhrada mzdy jej bola vyplatená na základe ROZHODNUTIA SÚDU a v menšej výške, na akú mala nárok.
Pracovné zmluvy v ZŠ s MŠ NIE SÚ v kompetencii starostu obce. Brat starostu NEBOL NIKDY zamestnancom obce. Zámková dlažba na jeho pozemku je stavebný odpad, použiteľná dlažba z rekonštrukcie oporného múru skončila ako dar TJ ORAVSKÁ LESNÁ.

10.) Odmena Agentúre Európa vo výške 12500 € bude vyplatená LEN V PRÍPADE, ŽE PROJEKT BUDE ÚSPEŠNÝ A DIELO SA BUDE REALIZOVAŤ.

11.) Spomenutá odmena pre starostu obce bola riadne prerokovaná a SCHVÁLENÁ poslancami OZ. Rovnako, NA ZÁKLADE TRESTNÉHO OZNÁMENIA PODANÉHO VIEROU MAZÚROVOU na starostu obce, bolo toto vyplatenie odmeny prešetrené políciou a nebolo zistené žiadne protizákonné konanie.

12.) Obec Oravská Lesná neplatí poplatky za právne služby kolegom starostu, ale riadnym advokátom za právne služby spojené s chodom obce.

13.) Odber elektriky v bytovke č. 1094 už pred takmer 8-mimi rokmi, NA ZÁKLADE TRESTNÉHO OZNÁMENIA ZO STRANY VIERY MAZÚROVEJ, prešetrovala polícia a nezistila žiadne protiprávne konanie.

14.) Poslanci OZ po niekoľkých rokovaniach, z dôvodu, že budova vodojemu nevyhovovala hygienickým podmienkam, schválili komplexnú výmenu hornej stredovej časti vodojemu, nevyhnutnej ku kolaudácii tohto diela.

15.) Riešenie vlastníckeho práva pozemkov pod základnou školou najskôr poslanci OZ schválili prostredníctvom návrhu na vydržanie v rámci ROEP. Na základe námietok zo strany spoluvlastníkov evidovaných na liste vlastníctva, muselo obecné zastupiteľstvo rokovať o kúpe týchto pozemkov. Vlastníctvo pozemkov pod ZŠ je dôležité pri podávaní všetkých projektov spojených so ZŠ A PODARILO SA TENTO PROBLÉM VYRIEŠIŤ PO 60 ROKOCH.

16.) Na začiatku volebného obdobia, starosta obce konštatoval, že na účte obce je zostatok cca 14 000 €, za čo na neho Viera Mazúrová podala žalobu a žiadala od neho 50 000€ odškodné, nakoľko tvrdila, že obci na rozvoj nechala 200000€. SÚD ŽALOBU ZAMIETOL a rovnako zamietol aj jej žiadosť na vyplatenie 50 000EUR.

17.) Na každom obecnom zastupiteľstve sa prejednáva správa kontrolóra obce o plnení uznesení OZ. Zasadnutie je verejné. KONTROLÓR OBCE NIKDY NEMLČAL A NEMLČÍ. Predseda finančnej komisie spolu s jednotlivými členmi JE PORADNÝM ORGÁNOM OZ, všetko schvaľujú poslanci OZ na svojich zasadnutiach.

PO ODHALENÍ PÁCHATEĽA/ĽOV TEJTO TRESTNEJ ČINNOSTI BUDE PÁCHATEĽ/IA VEREJNE VYVESENÝ/Í NA ÚRADNEJ TABULI OBCE A BUDEME OD NEHO/NICH ŽIADAŤ VEREJNÉ OSPRAVEDLNENIE V ROVNAKEJ FORME, AKOU BOLI TIETO DEZINFORMÁCIE ŠÍRENÉ.

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img