Obec Oravská Lesná vyhlásila II. kolo Obchodnej verejnej súťaže na odpredaj vozidla Volkswagen Passat

Obec Oravská Lesná v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a na základe Uznesenia Obecného zastupiteľstva Obce Oravská Lesná č. 50/2017 zo dňa 8. septembra 2017

Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na predaj prebytočného hnuteľného majetku obce Oravská Lesná

Znalecký posudok – prílohy

Znalecký posudok

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img