NÁVRH VZN č. 05/2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Návrh VZN-č 5_2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady