N á v r h Všeobecného záväzného nariadenia Obce Oravská Lesná o určení výšky príspevkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Oravská Lesná

Návrh VZN_2019 – poplatky MŠ ŠKD réžia (pdf)