Hlásenie v miestnom rozhlase

1.

Obec Oravská Lesná vydala novú monografiu obce, ktorú každá domácnosť dostane zdarma. Knižku si môžete vyzdvihnúť na obecnom úrade v úradných hodinách do 3.2.2023. Občania, ktorí si zo zdravotných dôvodov nemôžu vyzdvihnúť knižku osobne môžu písomne splnomocniť inú osobu. Vzor splnomocnenia je na stránke obce.

2.

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2022 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31.1.2023 podať priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Povinnosť podať priznanie je povinný:

  • daňovník, ktorý nadobudol nehnuteľnosť počas roka 2022 (kúpou, darovaním) a zmena vlastníctva je zapísaná v Katastri nehnuteľnosti k 1.1.2023
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné stavebné povolenie v roku  2022
  • daňovník, ktorému bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie vr oku 2022
  • daňovník, ktorý nadobudol majetok v dedičskom konaní
  • daňovník, ktorý predal svoju nehnuteľnosť v roku 2022 a správcovi dane je tak povinný podať čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.

Taktiež občania, ktorým bol majetok zapísaný na liste vlastníctva po ukončení ROEP v roku 2019 a túto povinnosť si do dnešného dňa nesplnili.

Vzhľadom k tomu, že obec je povinná zabezpečovať úlohy súvisiace s chovom psov v obci, prosíme všetkých majiteľov psov aby si dôsledne plnili svoju daňovú povinnosť a podali priznanie k dani za psa.

Evidovateľné tlačivo priznania k miestnym daniam a ohláseniu poplatkovej povinnosti za komunálny odpad spolu s návodom na vyplnenie tlačiva si môžete stiahnuť na stránke obce v sekcii Obecný úrad – Tlačivá OcÚ.

Podobné články

Dôležité linky

Užitočné linky

- Advertisement -spot_img