Úradná tabuľa

Návrh zmeny a doplnku č. 2 ÚPN-O Oravská Lesná

01 sv_za2d (pdf) 02 kun (pdf) 03 doprava (pdf) 04 vodné hospodarstvo (pdf) 05 energetika (pdf) 06 ochrana prírody (pdf) 07 PPf_zad_1 (pdf) Oravská Lesná doprava-zad2_R1 (pdf) Oznámenie o strategickom dokumente - Zmena a Doplnok č.2 ÚPN-O Oravská Lesná (pdf) Schéma (pdf) Oznámenie o strategickom dokumente (pdf)  

Verejná vyhláška – územné rozhodnutie Optická sieť Oravská Lesná

Verejná vyhláška - územné rozhodnutie Optická sieť Oravská Lesná (pdf)  

Konkurz poisťovne Rapid life

Poisťovňa Rapid life bola dlhodobo kritizovaná najmä preto, že svojim poistencom odmietala vyplácať plnenia pri poistných udalostiach. Jej klienti sa tak museli domáhať svojich peňazí až prostredníctvom súdov. V jari tento rok oznámilo vedenie poisťovne, že nemá dostatočný majetok...

Zrušenie trvalého pobytu – Michal Vančo

Michal Vančo - zrušenie trvalého pobytu

Obchodná verejná súťaž

Obec Oravská Lesná v zmysle § 9a ods. 1 písm. a) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v zmysle § 281 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších...

Oznámenie o uložení zásielky – Michal VANČO

Oznámenie Vančo Michal pdf)

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Helena Janíčková

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu (pdf)

Oznámenie o uložení zásielky – Ondrej CHROMEK

Ondrej Chromek - dôvera (pdf)

Oznámenie o uložení zásielky – Marián DENDIS

Marián Dendis - dôvera (pdf)

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva dňa 08. 09. 2017

Pozvánka na OZ 08 09 2017 (pdf)  

Voľby do orgánov samosprávnych krajov konaných 04. 11. 2017 – oznámenie elektronickej adresy

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie na voľby do orgánov samosprávnych krajov konaných 04. 11. 2017 v obci Oravská Lesná:                                          starosta@oravskalesna.sk      

Oznámenie o uložení zásielky – Ján Olbert

oznámenie o uložení zásielky - Ján Olbert

OÚ Námestovo- Oznámenie o začatí konania o priznaní postavenia účastníkov konania a nariadenie ústneho pojednávania ORAVSKÁ LESNÁ ČOV A KANALIZÁCIA

OÚ Námestovo- Oznámenie o začatí konania o priznaní postavenia účastníkov konania a nariadenie ústneho pojednávania ORAVSKÁ LESNÁ ČOV A KANALIZÁCIA

STAVEBNÉ POVOLENIE – Jarmila Poláková – Nadstavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty s.č. 141

Stavebné povolenie -Jarmila Poláková, nadstavba a stavebné úpravy rekreačnej chaty s.č. 141

Okresný úrad Námestovo – Rozhodnutie Kanalizácia a ČOV Oravská Lesná

rozhodnutie o prerušení - Kanalizácia a ČOV Oravská Lesná

Stavebné povolenie – Mgr. Darina Vrábľová

Stavebné povolenie - Mgr. Darina Vrábľová

Oravská Lesná – Pribišská – zahustenie TS Murín

Pribišská - zahustenie TS Murín (pdf)  

Program rozvoja obce Lomná na roky 2016-2023 – zaslanie oznámenia

Program rozvoja obce Lomná na roky 2016-2023 - zaslanie oznámenia (pdf)  

Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo dňa 16. 06. 2017

Pozvánka na OZ 16.06.2017 (pdf)

Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0964 Lesnianska hoľa do národného zoznamu území európskeho významu

Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0964 Lesnianska hoľa do národného zoznamu území európskeho významu prílohy

Oznámenie zámeru zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0826 Lomnianska hoľa do národného zoznamu území európskeho významu

mapa Zoznam parciel SKUEV0826 Lomnianska hoľa Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0826 Lomnianska hoľa národného zoznamu území európskeho významu Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality SKUEV0826 Lomnianska hoľa národného zoznamu území európskeho významu (2)

Oznámenie o uložení zásielky – Milan Noga

Milan Noga - uloženie zásielky

Verejná vyhláška – Oznámenie o začatí nového územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania – Optická sieť Oravská Lesná

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí nového územného konania a nariadenie ústneho pojednávania a miestneho zisťovania - Optická sieť Oravská Lesná

Pozemkové spoločenstvo Lesnianská hoľa – Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Lesnianská hoľa

Dôležité linky

Užitočné linky