Oznámenie o začatí územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – Vladimír a Katarína Mordáč

Oznámenie o začatí územného a stavebného konania verejnou vyhláškou a upustenie od ústneho pojednávania – Vladimír a Katarína Mordáč