Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Obce Oravská Lesná o výške príspevkov v základnej škole, materskej škole a školských zariadeniach

VZN_2018 – poplatky MŠ ŠKD réžia